Elegant Pattern for 11-1/2" Fashion Dolls
Elegant Pattern for 11-1/2" Fashion Dolls $4.99
+ Quick View
At the Castle Pattern for Monster High Dolls
At the Castle Pattern for Monster High Dolls $4.99
+ Quick View
The Versatility Package Pattern for 11-1/2" Fashion Dolls
The Versatility Package Pattern for 11-1/2" Fashion Dolls $5.99
+ Quick View
Dress It Up Dungarees Pattern for 11-1/2" Fashion Dolls
Dress It Up Dungarees Pattern for 11-1/2" Fashion Dolls $4.99
+ Quick View

The Versatility Package Pattern for Monster High Dolls
The Versatility Package Pattern for Monster High Dolls $5.99
+ Quick View
Overskirt Package Pattern for Ever After High Dolls
Overskirt Package Pattern for Ever After High Dolls $4.99
+ Quick View
Dungarees Pattern for 11-1/2" Fashion Dolls
Dungarees Pattern for 11-1/2" Fashion Dolls $3.99
+ Quick View
Stepping Out Pattern for Ever After High and Monster High Dolls
Stepping Out Pattern for Ever After High and Monster High Dolls $4.99
+ Quick View

Elegant Pattern for Monster High Dolls
Elegant Pattern for Monster High Dolls $4.99
+ Quick View
The Occasional Elf Pattern for Monster High Dolls
The Occasional Elf Pattern for Monster High Dolls $5.99
+ Quick View